Teràpies/Terapias

-->
 Català:
TERÀPIES ALTERNATIVES

Durant els meus 25 anys d'experiència com a terapeuta professional he comprovat que combinant en un mateix tractament diferents teràpies manuals els resultats obtinguts eren més ràpids i permanents.

Cada persona és un univers propi i una fusió única de cos, ment, emoció i esperit. Per això cada tractament és personalitzat i específic.

Escolto, tinc en compte i treballo els símptomes i problemes dels meus clients.
Allò més essencial en la meva teràpia consisteix en detectar i tractar l'arrel i les causes dels bloquejos energètics que han provocat els símptomes.

Bloquejos que s'han format amb el temps inconscientment per causes internes emocionals com estres, frustració, insatisfacció, pors, tristor, soledat, inseguretat etc. O bé per causes externes com traumatismes, postures incorrectes, treballs mecànics i repetitius etc.

Treballant aquests bloquejos a nivell físic, psíquic i emocional no només millorem els símptomes: dolors d'esquena, insomni, hipertensió, falta de concentració i claredat, fibromialgia, angoixa, depressió i d'altres, sinó que la persona recupera progressivament l'estat d'ànim i de salut física, emocional i mental òptim. Es a dir el millor estat dins dels límits i possibilitats naturals de cada persona.

Allò que realment dona color i vida als meus tractaments és la seva orientació Zen, fruit del meu treball personal constant del Zaike-Zen, de les trobades o “Seshins” que els meus companys i jo compartim en silenci enmig de la natura, del treball del Hara o Tanden, dels Kôans i del treball amb l'atenció, l'escolta.
Aplico diverses teràpies pròpies del Zen, com el Shiatsu Zen, la Reflexologia Zen y l'auto-massatge Zen.

PATOLOGIES MÉS FREQÜENTS EN LA MEVA CONSULTA


ESTRUCTURALS:
Mals d'esquena, espatlla, malucs, cerviàlgies, lumbàlgies, ciàtiques, tendinitis, reuma, artrosis, artritis, correcció postural, recuperacions post-traumàtiques.

EMOCIONALS:
Depressió, angoixa, ansietat, estrès, nervis, hiper-activitat, falta de motivació,
falta de concentració, dificultat en la comunicació. Etc.

SINTOMÀTIQUES:
Insomni, fibromiàlgia, al·lèrgies, fatiga crònica, asma, vertígens, erupcions de la pell, mals de cap, etc.

FISIOLÓGIQUES:
Mala circulació, hipertensió, retenció de líquids, estrenyiment, pedres de ronyó i vesícula, recuperació d'embòlies, etc.

ALTRES:
Teràpia preventiva, tractament de l'embaràs, tractament post-part.TERÀPIES QUE COMBINO

SHIATSU ZEN
Tractament manual, que combina pressions, mobilitzacions i estiraments per tot el cos, per detectar i mobilitzar els diferents estancaments d'energia, treballant per zones
punts i canals tradicionals de la Medicina Oriental, de gran eficàcia terapèutica.
Es practica a sobre d’un futón o d’una camilla segons els casos.
No es necessari despullar-se, ja que en el Shiatsu no s'utilitzen olis. El receptor té de du roba còmoda i ample. L'orientació Zen és bàsica en la meva actitud de connexió i escolta de la seva respiració i de les respostes dels meus estímuls. Es molt important el treball en el ventre o Hara per poder desbloquejar els estancaments d'energia.

REFLEXOLOGÍA ZEN:
Comparteix pràcticament les mateixes zones reflexes que la Occidental, fen las extensives fins als genolls. Es diferencia de aquesta en la observació, manipulacions, la forma de contacte i la profunditat. Te un massatge previ. Detecta i tracte de diferent manera les zones inflamades. No es un tractament dolorós, però si intens i profund.
Es pot aplicar com a auto-tractament si s'aprèn correctament.

MASSATGE EN EL VENTRE
De tradició oriental. Normalment no s'utilitzen olis. Es treballa fent manipulacions amb els dits i el palmell de la ma. Treballa totes les zones, òrgans, emocions i funcions corporals reflectides totes elles en el ventre. Molt poderosa i eficaç per tractar bloquejos emocionals i normalitzar disfuncions fisiològiques i energètiques.
Combino l’experiència del Shiatsu Zen en el ventre amb l'Anpuku japonès i el massatge del ventre Chi-Nei-Tsang.
La Medicina Xinesa el considera el més eficaç a curt termini.

CORRECCIÓ POSTURAL

Tractament japonès anomenat Sin-Sei-Tai-Ho, que juntament amb el Sotai són els equivalents a la fisioteràpia occidental o a la quiropràxia americana. Fàcil d'aplicar i sencer risc, sorprèn pels seus ràpids resultats a curt i mig termini. Especialment eficaç amb problemes cervicals, dorsals, lumbars, pèlvics i la articulació de la cadera. La teràpia detecta i corregeix amb el mateix tractament mitjançant exercicis correctors senzills que també poden practicar-se a casa.

MASSATGE DESBLOQUEIX

Massatge d'origen oriental. Es practiquen diferents variants a Japó, Tailàndia i l' Índia. Es realitza exclusivament amb els peus nus, amb o sense olis.
Es un massatge de gran eficàcia, per tractar tot tipus de contractures musculars i excel·lent per activar la circulació sanguínia.
Massatge de gran potència i profunditat, equival a tres massatges convencionals.

TERÀPIA DE COLUMNA

Aquest tractament està recomanat, no solament per malts de esquena, sinó també per dinamitzar tot el sistema nerviós central i vegetatiu, relacionat amb la majoria de funcions orgàniques i desbloqueigs d'emocions.
Recol·loca subluxacions vertebrals suaus i desinflama hèrnies discals severes.
Aquí combino els punts Yu de la medicina Xinesa amb els meus coneixements de Polaritat.

TERÀPIA DEL DOLOR

Per dolors especialment intensos, a més dels tractaments anteriors aplico olis especialment analgèsics, ayurvèdics, artesanals de gran qualitat.
També aplico pegats moleculars antiàlgics.
Aplicació directa de calor amb el sistema japonès de Ito-Thermie.


-->
 JANZU – TERÀPIA AQUÀTICA

Rebre un Janzu es com si estiguessis volant el mig de l'Univers, flotant en un espai infinit. Sentir com t'acaricia, t'estira i et mou l'aigua es una experiència alliberadora de veritat, i es que no es pot estar en millors mans.
No es casual que el nostre cos estigui constituït per el 80% d'aquest element màgic
Aquest medi es el primer que ens acarona els nous primers mesos de la nostra vida, es per això que en aquest tractament podem experimentar sensacions tan profundes i entranyables.
El tractament del Janzu es fa en una piscina climatitzada a 35º i amb una fundaria de un metre vint, per tal que el terapeuta pugui realitzar el tractament dempeus al fons de la piscina. El receptor explica les seves molèsties o símptomes i la seva relació amb l'aigua (empatia, pors ) que el terapeuta te en compte.
El receptor es relaxa i es deixa anar amb posició reclinada, flotant en el aigua i a partir d'aquí es posa en les mans del terapeuta qualificat.
I aquí comença un viatge que no es pot explicar, un viatge de sensacions i emocions, una autentica relació amorosa amb l'aigua, acompanyat en tot moment de la atenció i les mans segures del terapeuta.
Especialment recomanat per superar pors i enamorar-se de l'aigua, per desfer tensions rigideses i contractures, des de nadons a avis que puguin caminar i per tots aquells que tinguin ganes de gaudir profundament de la vida. També es mol recomanat per a dones embarassades i els que estan a dins la seva panxa..
He tingut la sort de poder estar entre els primers facilita-dors qualificats de Catalunya.

Castellano:
-->
TERAPIAS ALTERNATIVAS


He comprobado a través de mis 25 años de experiencia como terapeuta profesional que combinando en un mismo tratamiento, distintas terapias manuales, los resultados obtenidos eran más rápidos y permanentes.

Cada persona es un universo propio y una fusión cuerpo-emotivo-mental-espiritual única, en un momento determinado por lo que cada tratamiento es personalizado y específico.

Escucho, tengo en cuenta y trabajo los síntomas y problemas de mis clientes.
Lo esencial de mi terapia consiste en detectar y tratar la raíz y las causas de los bloqueos energéticos que han causado estos síntomas.

Bloqueos que se han ido formando con el tiempo inconscientemente por causas internas emocionales como estrés, frustración, insatisfacción, miedos, tristeza, soledad, inseguridad etc... o bien por causas externas, traumatismos, malas posturas o trabajos mecánicos repetitivos.

Trabajando estos bloqueos a nivel físico, psíquico y emocional, no solo mejoramos los síntomas: dolores de espalda, insomnio, hipertensión, falta de concentración y claridad, fibromialgia, angustia, depresión etc.. sino que la persona recupera paulatinamente el estado de ánimo y de salud física, emocional y mental óptima, es decir el mejor estado alcanzable dentro de los límites naturales de cada persona.

Lo que realmente da color y vida a mis tratamientos son su orientación Zen, fruto de mi trabajo personal constante dentro del Zaike-Zen, de los encuentros o “Sesings” que mis compañeros y yo compartimos en silencio dentro la naturaleza, del trabajo Zen del Hara o Tanden, de los Kôans y del trabajo con la atención, la escucha, la conexión y la experiencia del presente.
Aplico varias terapias propias del Zen, como el Shiatsu Zen, la reflexo Zen y el Auto-masaje Zen.PATOLOGÍAS MÁS COMUNES EN MI CONSULTA


ESTRUCTURALES:
Dolores de espalda, hombros, caderas, cervialgias, lumbalgias, ciaticas, tendinitis
reuma, artrosis, artritis, corrección postural, recuperaciones post-traumaticas.

EMOCIONALES:
Depresión, angustia, ansiedad, estrés, nervios, hiperactividad, falta de motivación
falta de concentración, dificultad en la comunicación, etc...

SINTOMATICAS:
Insomnio, fibromialgia, alergias, fatiga crónica, asma, vértigos, erupciones cutáneas. Etc...

FISIOLÓGICAS:
Mala circulación. Hipertensión, Retención de líquidos, estreñimiento, dolores de cabeza, piedras de riñón, recuperación de embolias, etc...

OTRAS: Terapia preventiva, tratamiento del embarazo, Tratamiento post-parto.TERAPIAS QUE COMBINO


SHIATSU ZEN
Tratamiento manual, que combina presiones, movilizaciones y estiramientos por todo el cuerpo, para detectar y movilizar los distintos estancamientos de la energía, trabajando las zonas, puntos y canales tradicionales de la medicina oriental, de gran eficacia terapéutica. Se practica encima de un futón o de una camilla según los casos.
No es preciso desnudarse pues no hay aplicación de aceites. El paciente debe llevar ropa cómoda y holgada. La orientación Zen es básica en mi actitud de conexión y escucha de su respiración y de sus respuestas a los estímulos de mis manos. Es muy importante el trabajo realizado en el vientre o Hara para poder desbloquear los estancamientos de enegía.

REFLEXOLOGÍA ZEN:
Comparte prácticamente las mismas zonas reflejas que la reflexología occidental haciéndolas extensivas hasta las rodillas. Se diferencia de esta en la observación y la forma de contacto, manipulaciones y profundidad. Tiene un masaje previo. Detecta y trata de manera distinta las zonas secas y las inflamadas. No es un tratamiento doloroso, pero si intenso y profundo. Se puede aplicar como auto-tratamiento si se aprende correctamente.

MASAJE EN EL VIENTRE:
De tradición Oriental. Normalmente no se utilizan aceites. Se trabaja con los dedos y también con la palma de la mano. Trabaja todas las zonas, órganos emociones y funciones corporales reflejadas todas ellas en el vientre. Muy poderoso y eficaz para tratar bloqueos emocionales y normalizar funciones fisiológicas y energéticas. Combino la experiencia del Shiatsu Zen en el vientre con el Anpuku Japones, masaje del vientre Chi-Nei-Tsang y el trabajo Zen del Hara.
La medicina China lo considera el más eficaz a corto plazo.

CORRECCÓN POSTURAL
Tratamiento japonés llamado Sin-Sei-Tai-Ho que junto al Sotai son el equivalente a la Fisioterapia occidental o a la Quiropraxia americana. Fácil de aplicar y sin riesgos, sorprende por sus rápidos resultados a corto y medio plazo. Especialmente eficaz en problemas cervicales, dorsales, lumbares, pelvis y la articulación de la cadera. La terapia detecta y corrige en el mismo tratamiento a través de ejercicios correctores sencillos que también pueden practicarse en casa.

MASAJE DESBLOQUEO
Masaje de origen oriental, distintas variantes se practican en Japón, Tailandia y la India . Se ejecuta exclusivamente con los pies descalzos, con todo el peso del terapeuta encima del paciente con o sin aceite. De gran eficacia para tratar todo tipo de contracturas musculares y también para activar la circulación sanguínea.
Masaje de gran potencia y profundidad equivale a tres masajes convencionales.

TERAPIA DE COLUMNA
Este tratamiento es recomendado, no solo para dolores de espalda, sino también para dinamizar todo el sistema nervioso central y vegetativo relacionado con la mayoría de funciones orgánicas y desbloqueo de emociones. Re-coloca sub-luxaciones vertebrales suaves y desinflama hernias discales severas. Aquí combino los puntos Yu de la Medicina China con mis conocimientos de Polaridad.

TERAPIA DEL DOLOR
Para dolores especialmente intensos, además de los tratamientos anteriores, aplico aceites especialmente analgésicos ayurvédicos artesanales de gran calidad como el Pinda Forte o aceites Tailandeses anti-álgicos.
También aplico parches moleculares anti-álgicos.
Aplicación directa de calor con el sistema japones de Ito-Thermie.


JANZU - TERAPIA ACUATICA 
Una experiencia única.Terapia relizada en una piscina de agua climatizada a 33º grados. El paciente es guiado por las manos expertas del terapeuta, que trabajara las zonas y aspectos mas necesitados. Experiencia profunda tanto fisica como emocionalmente.
Especialmente indicado para contracturas, problemas musculares, miedo al agua, embarazadas